Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 449/KH-UBND, về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 – 2020.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin). Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm trở lên; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới...

 Các chính sách giảm nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020 gồm: hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ về giáo dục - Đào tạo; y tế; nhà ở, điện, nước sinh hoạt; hỗ trợ người nghèo tiếp cận thông tin.

D.L

Các tin tức khác