Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 517/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung là: Xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo đảm công bằng xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Đưa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trở thành hoạt động phổ biến, nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Các mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, công tác phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt được các mục tiêu: tối thiểu 450 lượt cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 1000 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Cao Bằng được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tối thiểu 1000 lượt học sinh, sinh viên các trường phổ thông trung học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh được giảng dạy, đào tạo các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng; tối thiểu 50% người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được phổ biến các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng...

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ và hoạt động cụ thể như: Tổ chức các Chương trình hưởng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng. Triển khai thực hiện Chương trình ton vinh doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng.Tuyên truyền, vận động thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động Họi Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

D.L

Các tin tức khác