Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UBND, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

phap luat ha quang

 Ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Mục đích của Kế hoạch này là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng (gọi tắt là Chương trình) trên địa bàn tỉnh. Gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo Chương trình với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan Tư pháp trong triển khai thực hiện. Các nội dung, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm, chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực có hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

UBDN tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình bằng hình thức phù hợp. Xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật. Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình đạt mục tiêu đã đề ra. Khảo sát đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Chương trình. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình và các Đề án thuộc Chương trình; đảm bảo cân đối ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan của sở, ngành, địa phương.

 

Kim Thoa

Các tin tức khác