Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường Thi hành án dân sự

Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số  1399/KH-UBND  về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường Thi hành án dân sự.

THADS

Ảnh minh họa

Theo đó,UBND tỉnh đã đề ra một số nội dung và nhiệm vụ cụ thể như sau:

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận của các ngành, các cấp trong công tác Thi hành án dân sự. Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thi hành án dân sự, trong đó tập trung phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Thi hành án dân sự, đặc biệt là bộ máy lãnh đạo và công chức giữ chức danh tư pháp, đội ngũ Chấp hành viên, đảm bảo tại các Chi Cục Thi hành án dân sự đều có chức danh Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án. Đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể; tháo gỡ khó khăn giải quyết dứt điểm các vụ có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, kéo dài, các vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, sai sót; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chỉ đạo thi hành nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định về buộc thi hành án của Tòa án. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành bản án, quyết định về buộc thi hành án hành chính.

Tòa án nhân tỉnh và các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản của người phải thi hành án, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; giải quyết đúng thời hạn đối với những kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự, kịp thời giải thích bản án, quyết định không rõ, đảm bảo tính khả thi.

Cơ quan Công an phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo việc cưỡng chế thi hành án an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời phối hợp để giải quyết các đề nghị, kiến nghị của cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố kịp thời phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc xử lý các vật chứng là chất nổ và vũ khí quân dụng.

Ngân hành Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản để đảm bảo cho vay; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản của các tổ chức, cá nhân, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tài khoản theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án.

Tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự theo quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và tổ chức thi hành án. Thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Tiếp tục cải cách hành chính, công khai và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác Thi hành án dân sự.

UBND tỉnh giao cho giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Kim Thoa 

Các tin tức khác