Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính n

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND, về thực hiện Chỉ thị số 26/26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Việc ban hành kế hoạch nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó nâng cao uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tăng cường thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông góp phần nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh PCI) của tỉnh; làm chuyển biến mạnh mẽ lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ, sâu rộng nôi dung Chỉ thị số 26/26/CT-TTg và Chỉ thị số 12/CT-UBND tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, chú trọng xác định giải pháp thực hiện việc tăng cường CCHC và kỷ luật, kỷ cương của ngành mình, cấp mình; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả; lấy hiệu quả hoạt động công vụ và sự hài lòng của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp là thước đo cho mục tiêu thực hiện.

N.A

 

Các tin tức khác