Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Cao Bằng

Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06/02/2017 của Chính phủ, đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể ở từng lĩnh vực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh.

Năm 2017, định hướng đến năm 2020, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, điều chỉnh, thay đổi, ban hành mới những cơ chế, chính sách cần thiết và phù hợp, thống nhất và đồng bộ thực thi hành động trong bộ máy chính quyền của tỉnh, nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 Phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020 của tỉnh ở mức xếp vào nhóm thứ hạng trung bình trở lên. Phấn đấu khắc phục và cải thiện nâng cao những chỉ số thành phần còn thấp và giảm điểm trong những năm trước tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Áp dụng triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 trực tuyến trên môi trường mạng Internet đối với các dịch vụ, thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, cấp phép xây dựng, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản... và các thủ tục hải quan, thuế, quản lý lao động, tạo thuận lợi, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

 

KC

Các tin tức khác