Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3930/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khắc phục những hạn chế yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21 - KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn tốt; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong PCTN, lãng phí góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố lòng tin của nhân dân. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 là căn cứ để các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, các UBND huyện, thành phố...tổ chức triển khai thực hiện.

Nội dung kế hoạch bao gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; Hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Kiểm soát tài sản, thu nhập; Tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung, yêu cầu của Kế hoạch.

Kim Cúc 

Các tin tức khác