Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2017

Ngày 10/2/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND, về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 795/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch số 2586/KH-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Cao Bằng đến năm 2020; Tăng cường thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 929/KH-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

 

thanh nien

Ảnh minh họa

Nội dung kế hoạch bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020; Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai thực hiện văn bản Quản lý nhà nước về thanh niên và chế độ, chính sách đối với thanh niên; tổng kết Dự án 600 phó chủ tịch xã và tiếp tục thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ; tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho công chức trực tiếp làm công tác thanh niên; tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quản ly nhà nước về thanh niên.

 

D.L

 

Các tin tức khác