Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 8/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 476/KH-UBND, về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Mục đích của kế hoạch là nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, làm cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, bổ sung vào nhiệm vụ công tác năm và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đảm bảo thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch.

560337_449549271749969_856497474_n[1]

Ảnh minh họa

Nội dung kế hoạch bao gồm: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về tổ chức và chính sách đối với thanh niên; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên; bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 500 Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020; tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

N.A 

Các tin tức khác