Kế hoạch thực hiện Quy chế hoạt động thông tin sơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1335/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở .

Với mục đích: tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 6/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Chỉ đạo, rà soát, củng cố tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa – thông tin ở cở sở, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Kịp thời thông tin chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng nhiều thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Chủ động tuyên truyền phản bác thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch. Bảo đảm thông tin thiết yếu phải kịp thời, chính xác đến với người dân, chú trọng người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thông tin chính xác, kịp thời tình hình thời sự, chính trị; chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần tuyên truyền phản bác các thông tin sai trái, xuyên tác của các thế lực thù địch, phản động, củng cố khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội từ cơ sở. 

Hải Hà

 

Các tin tức khác