Kế hoạch thực hiện sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 theo Quyết định số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1236/KH-UBND về  sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 theo quyết định số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

luật

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc sơ kết phải tiến hành một cách toàn diện; các sở, ngành, các huyện, thành phố phải có báo cáo đầy đủ về thực trạng các loại hình hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng…Việc sơ kết phải tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, đánh giá cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, qua đó phát hiện được những vướng mắc về cơ chế chính sách, khâu yếu trong tổ chức thực hiện, đồng thời phát hiện những mô hình hợp tác xã tiên tiến, điển hình từ thực tiễn để quy chuẩn hóa và nhân rộng trên toàn quốc. Việc sơ kết phải đảm bảo thực chất, tránh hình thức, phù hợp với định hướng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, về kinh tế tập thể, Nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội về hợp tác xã, các luật chuyên ngành và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về đẩy mạnh thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Ngoài ra, việc sơ kết phải đưa ra được phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể chỉ đạo thi hành Luật Hợp tác xã trong những năm tiếp theo.

UBDN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trước ngày 10/6/2017, tại Hội nghị sẽ có 11 báo cáo tham luận theo chuyên đề của các sở, ngành để làm rõ thêm một số nội dung về tình hình thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Kim Thoa

 

Các tin tức khác