Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/2/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 380/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

phap luat

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu công tác theo dõi thi hành pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất; bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; gắn kết giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính; gắn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm với theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, các nội dung trọng tâm bao gồm: Tiếp tục phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật và nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở đánh giá các nội dung sau đây:

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật, xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau: Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản.

Tình hình đảm bảo các điều kiện cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau: Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức, bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho công tác thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Tình hình tuân thủ pháp luật, xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau: tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và công dân.

Sở Tư pháp tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh trọng tâm quy định tại kế hoạch này. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật và nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch xác định nội dung quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình.

Kim Thoa

Các tin tức khác