Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 26/6/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1973/KH – UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch này nhằm xem xét, đánh giá thực trạng, hiệu quả thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

UBND tỉnh yêu cầu việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung, theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao, bảo đảm tính khách quan, thực chất và hiệu quả; Bảo đảm sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

Thi hành pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương. Thi hành pháp luật về thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất: Việc thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin theo quy định; quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan; việc thu phí đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Hoạt động theo dõi trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương thông qua báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai trong 06 tháng đầu năm 2017. Thu thập thông tin được phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xử lý kết quả theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Căn cứ kết quả thu thập thông tin, Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc trong lĩnh vực thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được phát sinhh trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. Tổng hợp kết quả thu thập thông tin, xây dựng Báo cáo kết quả theo dõi THTHPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kim Thoa

Các tin tức khác