Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2021

Ngày 09/5/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2021.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp; qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, ổn định xã hội.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch, đến hết năm 2021 phấn đấu đạt: 95% trở lên số người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp,  trên 85% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, pháp luật về lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung triển khai gồm: Kiện toàn Ban điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc Ban điều hành triển khai thực hiện Đề án. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các Tiểu Đề án tiếp tục rà soát, biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật bổ sung các nguồn tài liệu mới đảm bảo cho công tác phổ biến, tuyên truyền. tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tu vấn pháp luật lao động, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, thành phố; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Kế hoạch nêu cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở, ngành. Trong đó Sở Lao động,Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

D.L

 

 

Các tin tức khác