Kế hoạch triển khai Đề án cơ cấu lại đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/10, UBND tỉnh đã Ban hành Kế hoạch số 3170/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tổ chức hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt trên 90%. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn trong tất cả các khâu của quy trình quản lý đầu tư công; nâng cao hiệu quả và tính bền vững của đầu tư công. Xác định rõ vai trò và định hướng đầu tư công theo nguồn vốn, ngành, lĩnh vực giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Tăng cường đẩy mạnh thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư phát triển theo hướng xã hội hóa, đồng thời tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

Giải pháp thực hiện ngay trong giai đoạn 2018 - 2020 là tiếp tục rà soát các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công, đặc biệt là Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Chủ động xử lý, giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến quy trình thủ tục đầu tư nhằm quản lý hiệu quả vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công góp phần đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch hàng năm; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công dự án, công trình đúng tiến độ; Các đơn vị chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm và chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch đầu tư công, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khi có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước, không để dồn thanh toán vào cuối năm; đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán theo quy định. Nghiêm túc triển khai các quy định pháp luật về đầu tư công. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc bố trí vốn cho từng dự án cụ thể. Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đã được quy định. Không bố trí vốn dàn trải, chủ động đề xuất dừng dự án, không bố trí vốn đối với các dự án thực hiện chậm trễ, kéo dài thời gian gây thất thoát lãng phí. Đa dạng hóa các hình thức, kênh đầu tư và mô hình hợp tác nhằm huy động hiệu quả các nguồn vốn ngoài Nhà nước cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Xây dựng các chính sách ưu đãi đầu tư, tạo thuận lợi cho tư nhân tham gia phát triển hạ tầng, phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dự án đầu tư và dịch vụ công…

Giải pháp định hướng đến năm 2025: Đánh giá trung thực và khách quan hiệu quả và tồn tại hạn chế của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để có hướng khắc phục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung rà soát, cắt giảm các thủ tục đầu tư không cần thiết. Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà tài trợ triển khai nhanh các dự án đầu tư, không để chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ quan cấp dưới nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hàng năm. Hoàn thiện thể chế đầu tư theo hình thức PPP theo hướng minh bạch, ổn định, bình đẳng; kiểm soát chặt chẽ hiệu quả đầu tư, rút gọn thủ tục đầu tư, tạo chính sách ưu đãi, điều kiện thuận lợi để tăng tính hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư. Thực hiện nghiên cứu rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư xây dựng công trình phục vụ các ngành kinh tế.

 

D.L

Các tin tức khác