Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1244/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

trơ giúp

Trợ giúp pháp lý lưu động (ảnh minh họa)

Kế hoạch triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2017, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về quyền của người khuyết tật; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này; tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng) cho người khuyết tật, bảo đảm 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

 UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động đề ra phải bám sát Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật của Bộ Tư pháp, bám sát nội dung về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật tại địa phương. Việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và có sự lồng ghép với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật.

Nội dung cụ thể: Thực hiện trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp với dạng tật tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thông qua tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về trợ giúp pháp lý, chú trọng về kỹ năng tham gia tố tụng dân sự, hành chính. Đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi sau khi được Quốc hội thông qua và các vụ việc được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, lồng ghép việc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật ở địa phương. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật, cam kết quốc tế về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Sở Tư pháp chủ trì phối với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Kim Thoa

Các tin tức khác