Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 956/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh.

551

Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội.

Kế hoạch đề ra các nội dung chính cần triển khai thực hiện như: tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; tăng cuờng công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của nguời đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động hành nghề luật sư, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; rà soát, thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; thanh tra, kiểm tra thường xuyên về tổ chức và hoạt động của luật sư.

Kim Cúc 

Các tin tức khác