Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 870/KH-UBND về việc triển khai thực Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Mục đích của Kế hoạch, nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng gia đình và biến động qua từng thời kỳ để phục vụ việc tổ chức triển khai, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về gia đình ở các cấp; thu thập thông tin về thực trạng bạo lực gia đình để làm cơ sở để xác định phương hướng, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình.

Thời gian triển khai Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 6/2018.

 

D.L

Các tin tức khác