Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngày 29/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3478/KH-UBND về triền khai thực hiện của Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng đúng theo tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, đúng mục đích sử dụng, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, biên chế được duyệt, ngành nghề kinh doanh đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí;

Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, sử dụng được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất được lập thành phương án tổng thể đối với tất cả các cơ sở nhà, đất trên địa bàn từng huyện, thành phố và theo từng loại hình: cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết phải sắp xếp lại, xử lý trước khi có phương án tổng thể, cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án theo quy định tại Điều 6 Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Hải Hà 

Các tin tức khác