Kế hoạch xây dựng Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3034/KH-UBND về xây dựng Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng.

Mục đích của kế hoạch nhằm điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án Chương trình OCOP của Trung ương và của tỉnh.

Phạm vi thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; đối tượng thực hiện là lấy chủ thể kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể làm nòng cốt, cụ thể là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa làm nòng cốt cùng với các tổ hợp tác, hộ sản xuất. Sản phẩm là hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh với điều kiện sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương đối với các nhóm thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm, nội thất, trang trí; dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Nguyên tắc thực hiện là sản phẩm hướng tới tiêu chuẩn chất lượng trong nước, quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

D.L

Các tin tức khác