Kế hoạch xây dựng, thực hiện quy ước của xóm, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 12/1/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về xây dựng, thực hiện quy ước của xóm, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Resize of images652987_huong_uoc

Hương ước, quy ước có vai trò quan trọng đối với hoạt động tự quản cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội tại cơ sở (Ảnh minh họa)

Mục đích của Kế hoạch này là thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 4048/KH-BTP của Bộ Tư pháp, về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung chính cần triển khai bao gồm: Đánh giá, sơ kết, tổng kết việc xây dựng, thực hiện quy ước. Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về quy ước và nội dung quy ước trên địa bàn; tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới được Quốc hội thông qua. Đánh giá thực tiễn xây dựng, thực hiện quy ước; tham khảo các mô hình tự quản của cộng đồng dân cư để đề xuất hoàn thiện chính sách xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về việc xây dựng quy ước và thông tư hướng dẫ thi hành. Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Trung ương đã được thông qua về xây dựng về thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Kế hoạch này; đưa việc xây dựng và thực hiện quy ước là một trong những nhiệm vụ trong kế hoạch công tác tư pháp hàng năm.

Kim Thoa

 

Các tin tức khác