Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018

Ngày 28/3/2018, Văn phòng  UBND tỉnh ban hành thông báo số 231/TB-VP, về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018.

CTPBtk

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh, phát biểu tại  phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh việc thực hiện 6 chương trình công tác trọng tâm của Đảng Bộ tỉnh khóa XVIII, Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - kỹ thuật và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chương trình công tác của UBND tỉnh, các văn bản của Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; yêu cầu các sở, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể cải thiện những chỉ số thành phần CPI năm 2017 của tỉnh còn thấp như: tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính minh bạch...

Tập trung công tác thu ngân sách, chống thất thu và xử lý nợ đọng, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ sản xuất các vụ mùa theo kế hoạch đề ra.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Lao động - Thương binh - Xã hội, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh, các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần phối hợp trong việc góp ý, thẩm định các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác