Kết quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, kịch bản tăng trưởng cụ thể. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đã khắc phục những thiệt hại sau thiên tai, phục hồi nhanh vào những tháng cuối năm, nhiều cây trồng, vật nuôi sản lượng đạt và vượt kế hoạch đề ra.  Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng chính tăng so với cùng kỳ như cây mía đạt 3.678,88 ha/3.198,1 ha, đạt 115% KH, bằng 110,5% so với vụ mùa năm 2017; năng suất đạt 612,29 tạ/617,96 tạ/ha, đạt 99,1% KH, bằng 100,84% so với năm 2017; sản lượng đạt 225.255 tấn/197.630,8 tấn, bằng 114% KH, bằng 111,46% so với năm 2017. Cây khoai tây, diện tích gieo trồng 170,1/165 ha, đạt 103,1%KH, năng suất đạt 150,1/150,1 tạ/ha, đạt 100% KH, sản lượng 2.553,8 / 2.447 tấn, đạt 103,1% KH, tăng 24,1% so với năm 2017. Một số cây trồng có diện tích và sản lượng tăng so với kế hoạch  nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2017 như lúa, ngô...

DSC_0166

Vườn rau vụ Đông của bà con nông dân phường Sông Bằng, TP Cao Bằng

Trong chăn nuôi, công tác thú y trên địa bàn tỉnh được thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, các đơn vị chức năng đã chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch đề ra. Đến hết năm 2018, ước tổng đàn trâu có 106.748 con, đạt 104,74% KH, tăng 1,66% so với cùng kỳ; tổng đàn bò có 122.061 con, đạt 100% KH, tăng 8,4% so với cùng kỳ, tổng đàn lợn có 386.000. đạt 100,2%KH, tăng 10% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm có 2.530 nghìn con, đạt 100,1%KH, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 38,8 nghìn tấn, đạ 109,37% KH, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại làm chết 2.482 con gia súc, 21.319 con gia cầm.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực. Diện tích tròng rừng toàn tỉnh được 690,5 ha, trong đó dự án bảo vệ phát triển rừng được 613/613 ha, đạt 100%KH, trồng rừng phòng hộ được 28, 5 ha, chương trình khác được 36ha; tổng lượng gỗ được khai thác 7.113,7 m3, tập trung chủ yếu tại các huyện Trùng Khánh, Thạch An, Hòa An, Phục Hòa, Thông Nông, Hà Quảng và thành phố Cao Bằng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được đẩy mạnh, tuy nhiên vẫn xảy ra 6 vụ cháy rừng, với diện tích bị cháy là 5,63 ha, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước. Xảy ra 107 vụ vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng, thu 335,56 m3 gỗ các loại, với tổng trị giá 1.440 triệu đồng.

Ngành ngư nghiệp cơ bản tiến hành sản xuất thuận lợi. Hiện nay diện tích nuôi trồng thủy sản có 325,7 ha, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 496.4 tấn, tăng 1,14% KH, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 397,9 tấn, tăng 0,2% KH; sản lượng đánh bắt ước đạt 98,5 tấn, đạt 105,12 % KH, bằng 93,84% so với cùng kỳ năm 2017.

Huy Giáp phát triển cây trúc sào

Trúc sào là cây thế mạnh trong phát triển kinh tế

Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh bình quân đạt 9,4 tiêu chí/xã. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 15 xã đạt 19 tiêu chí; 40 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 114 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; còn 15 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Công tác di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà tiếp tục được thực hiện, ước năm 2018, có 2.596 hộ đưa gia súc ra khỏi gần sàn, đạt 10,1/10%, vượt 0,1% so với kế hoạch; lũy kế từ đầu giai đoạn đến nay có 8.880 hộ, đạt 34,44/50% chỉ tiêu của giai đoạn 2016 - 2020...

D.L - K.C