Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Cao Bằng

Ngay sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân (Nghị quyết Tam nông) được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc ban hành các chương trình, đề án, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia các chương trình, đề án, từ đó nhân rộng các mô hình có hiệu quả, từng bước góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động xã hội.

IMG_2782%20copy

Nông dân xóm Phja Đén, xã Thành Công (Nguyên Bình) thu hoạch chè chất lượng cao.(Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Thực hiện Nghị quyết "Tam nông", tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng khởi sắc.Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2008 được 2.625,1 tỷ đồng đến năm 2017 đạt 3.811 tỷ đồng, tăng 1.186 tỷ đồng; tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh giảm từ 33,47% (năm 2008) xuống còn 24,33% (năm 2017). Tỷ trọng cơ cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt, tăng chăn nuôi, lâm nghiệp và dịch vụ. Đối với trồng trọt, năm 2008 là 70,26% năm 2017 đạt 56,32% (giảm 13,94%); đối với chăn nuôi năm 2008 đạt  20,46; năm 2017 đạt 31,65% (tăng 11,19%); dịch vụ năm 2008 đạt 0,72, năm 2017 đạt 2.21 % …Vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đến ngày 30/4/2018 là 17.564,332 tỷ đồng; vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2010 - 2018 từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ là 1.126,986 tỷ đồng.

can%20bo%20xa%20huy%20giap

Đảng bộ xã Huy Giáp (Bảo Lạc) thực hiện tốt công tác vận động nhân dân trồng cây trúc, góp phần  xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu.(Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Tỉnh luôn duy trì ổn định diện tích gieo trồng hằng năm trên 90.000 ha. Diện tích gieo trồng tăng từ 82.460,82 ha năm 2008 lên 94.644 ha năm 2017.  diện tích trồng cây lương thực tăng từ 69.835 ha năm 2008 lên 70.667 ha năm 2017. Tổng sản lượng cây có hạt tăng  từ 236.885 tấn của năm 2008 lên 273.880 tấn vào năm 2017. Lương thực bình quân đầu người đạt 511 kg, tăng 10,1% so với năm 2008. Tỉnh đã hình thành các sản phẩm và một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung như thuốc lá, trúc sào, mía, lạc, hồi... Trong chăn nuôi, đàn lợn và đàn gia cầm tăng qua các năm, đàn lợn có 343.736 con, tăng 19.075 con so với năm 2008; đàn gia cầm tăng từ 2.004.612 con lên 2.245.000 con năm 2017, tăng 240.388 con so với năm 2008. Tổng đàn trâu, đàn bò có xu hướng giảm do áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tổng đàn trâu là 104.128 con, giảm 3.403 con so với năm 2018... Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, trong 10 năm đã trồng mới được 13.793, 5 ha rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt toàn tỉnh tăng từ 49,5% lên 54,2% năm 2017. Quan tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn, năm 2008 cả tỉnh có 1.550 cơ sở sản xuất công nghiệp, đến năm 2017 có hơn 1.600 cơ sở. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn là 426,613 tỷ đồng, năm 2017 là 621,952 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này là 12,59%; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 5,39 triệu đồng/người/năm lên 13,74 triệu đồng/người/năm (tăng 8,35 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2015 toàn tỉnh 42,53%, đến hết năm 2017 giảm xuống còn 34,77%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 91% năm 2009 lên 98,1% năm 2017.

NTM Nam Tuấn 3

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường (Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn như: đầu tư xây dựng Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ, trung tâm giống cây trồng vật nuôi...; cải tạo, nâng cấp 3.560 công trình thủy lợi, xây mới và nâng cấp nhiều trạm bơm, đảm bảo tưới tiêu cho hơn 28.000 ha. Giao thông nông thôn được cải thiện, trong giai đoạn 2008 - 2017, toàn tỉnh xây dựng được 3.520,12km đường các loại. 177/177 xã nông thôn được sử dụng điện quốc gia. Hệ thống trường, lớp, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư nâng cấp; mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế được tăng cường. Năm 2017 có thêm 10 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng tổng số xã đạt lên 100 xã. tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 87%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã rà soát, đánh giá thực trạng khu vực nông thôn so với 19 tiêu chí Quốc gia, tiến hành lập quy hoạch và đã có 176/177 xã được phê duyệt quy hoạch chung. Đến tháng 5/2018 toàn tỉnh có 10 xã đạt 19 tiêu chí; 38 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 117 xã đạt 5-9 tiêu chí; còn 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 8,31 tiêu chí/xã.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh của đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn; đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai...

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đời sống của người dân nông thôn, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nông thôn tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ, bộ mặt nông thôn có những chuyển biến tích cực theo hướng văn minh, hiện đại và theo tiêu chí Nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của đa số nông dân nông thôn được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo; điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa được cải thiện; an ninh, trật tự ổn định chính trị được giữ vững, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo sự ổn định trong nông thôn và toàn xã hội.

Dương Liễu