Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Theo Báo cáo số 2314/BC-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2019, cho thấy các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC đã được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả nhất định; đồng thời, nhận định về những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ trong thời gian tiếp theo.

Thủ tục hành chính được công bố, công khai kịp thời, giải quyết hiệu quả

Căn cứ các Quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành trung ương, quý II năm 2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành 12 quyết định công bố danh mục TTHC. Công bố 39 TTHC mới, sửa đổi 105 TTHC, thay thế 3 TTHC, bãi bỏ 88 TTHC. Các quyết định công bố danh mục TTHC đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử của các cơ quan; các TTHC được công bố mới, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ đều được cập nhật và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đồng thời gỡ bỏ các TTHC bị bãi bỏ. Trong quý II/2019, tổng số TTHC đã tiếp nhận là 140. 683 hồ sơ, đã giải quyết 138.907 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn 139.792 hồ sơ, quá hạn 115 hồ sơ, đang giải quyết 776 hồ sơ, chưa đến hạn 713 hồ sơ, quá hạn 63 hồ sơ. Tiếp nhận, xử lý 6 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.

Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng triển khai thực hiện nhiều nội dung khác như: Ban hành các văn bản để quản lý chỉ đạo điều hành trong công tác KSTTHC trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số 1770/ UBND - KSTT ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông... Thường xuyên kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thường xuyên cập nhật, triển khai các văn bản liên quan đến kiểm soát TTHC đến các cán bộ, công chức bằng các cuộc họp giao ban và niêm yết công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC; các văn bản liên quan đến kiểm soát TTHC được Phòng Kiểm soát TTHC cập nhật đầy đủ và gửi cho các cơ quan, đơn vị trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành,  đồng thời gửi cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện để tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Description: img_7118

Bộ phận Một cửa UBND Thành phố hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính.

Một số tồn tại, hạn chế và phương hướng trọng tâm quý II năm 2019

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổng hợp, thực hiện báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC vẫn còn chậm, số liệu chưa được chính xác nhất là ở cấp xã.

Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II, UBND tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2019, cụ thể: tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC; công bố TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh theo quy định; trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ, cơ quan ngang bộ, kịp thời công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; công khai minh bạch TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC; cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời dữ liệu TTHC lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Duy trì kết nối giữa Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ về quy định TTHC; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động KSTTHC; thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông về kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Thực hiện tốt chế độ báo cáo về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

D.L