Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã (Nộp trực tiếp hoặc qua trang thông tin điện tử)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã (Nộp trực tiếp hoặc qua trang thông tin điện tử)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người khai báo tạm trú tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài.

Bước 2: Khai, nộp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi có cơ sở lưu trú (Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến Trực ban Công an cấp xã).

Cán bộ trực ban Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi đầy đủ thì tiếp nhận, thực hiện xác nhận theo quy định;

Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài chưa ghi đầy đủ thì yêu cầu người khai báo tạm trú sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Người khai báo tạm trú nhận lại Phiếu khai báo tạm trú đã có xác nhận của Công an cấp xã.

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

01 Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA17).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Người khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 53/2016/TT-BCA, ngày 2/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an xã

Kết quả thực hiện TTHC

Phiếu khai báo tạm trú được cơ quan Công an xác nhận và các thông tin khai báo tạm trú đã được tiếp nhận ghi vào sổ trực ban của Công an cấp xã.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

101-Mau A17 tam tru cho nguoi nuoc ngoai.doc

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: