Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình từ cấp III trở xuống do các phòng chuyên môn cấp huyện chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình từ cấp III trở xuống do các phòng chuyên môn cấp huyện chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

 

Trình tự thực hiện

 Bước 1:

- Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra

Bước 2:

Trong vòng 03 ngày làm việc Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra gửi chủ đầu tư (dự kiến kết thúc kiểm tra không vượt quá 10 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận báo cáo hợp lệ của chủ đầu tư). Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra (nếu cần thiết).

Bước 3: Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

 

Cách thức thực hiện

 Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc thông qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng,  Kèm theo Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời  hạn giải quyết

Không quá 10 ngày, kể từ khi kết thúc kiểm tra

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

           Chủ đầu tư

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu 02 Phụ lục V: Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

(Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng)

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư 26/2016/TT-BXD.

 

Phí, lệ phí

(Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

          Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

Mức độ: