Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành...

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện theo phân cấp).

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đến Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp.

Bước 2: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có văn bản thông báo về kế hoạch kiểm tra.

Trong vòng 03 ngày làm việc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra gửi chủ đầu tư (dự kiến kết thúc kiểm tra không vượt quá 10 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận báo cáo hợp lệ của chủ đầu tư). Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra.

Bước 3: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

 

Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với công trình: Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, kèm theo Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình.

+ Đối với nhà ở riêng lẻ (từ 7 tầng trở lên): Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình nhà ở riêng lẻ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời  hạn giải quyết

Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp (Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Chủ đầu tư.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 02 Phụ lục V: Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Phụ lục III: Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

(Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng)

- Mẫu danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ

(Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

(Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do chủ đầu tư thanh toán theo thực tế phát sinh).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

           Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

Mức độ: