Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng giao thông

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng giao thông

- Công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách được xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định tại Khoản 4, Điều 51, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;

- Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II của Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

- Đối với công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu, nhưng phải có trách nhiệm báo cáo kết quả nghiệm thu cho Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, theo dõi.

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông để thực hiện;

Bước 3: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thẩm định hồ sơ, cho ý kiến bằng văn bản, trình lãnh đạo Sở ký và gửi người yêu cầu theo đúng thời hạn quy định.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp Phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua Đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

- Sau khi khởi công, chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền (Sở GTVT), thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư;

+ Tên công trình;

+ Địa điểm xây dựng;

+ Quy mô công trình;

+ Tiến độ thi công dự kiến;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Tối thiểu trước 10 (mười) ngày so với ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu, chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng tới Sở Giao thông Vận tải;

- Sau khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình chậm nhất sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

 

Phí, lệ phí

(Thu theo chi phí thực tế phát sinh)

Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu;

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng.

 

 

 

Mức độ: