Kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án VIE/036 - " Thủy lợi Cao Bằng, sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp"

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án VIE/036 - " Thủy lợi Cao Bằng, sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp"

Theo đó, Ban Chỉ đạo Dự án VIE/036 gồm 14 thành viên. Trong đó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh là Trưởng ban; Ông Sam Andre Auguste Schreiner, đại biện lâm thời, Bộ Ngoại giao Luxembourg tại Việt Nam là đồng Trưởng ban; ông Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo dự án có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Dự án Dự án VIE/036 - " Thủy lợi Cao Bằng, sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp"; đưa ra các chỉ đạo có tính chiến lược, các quyết định về chính sách và các vấn đề về quản lý dự án, những vấn đề thay đổi Văn kiện Dự án và ngân sách Dự án; xem xét và xác nhận kế hoạch công việc của "Giai đoạn khởi công: và tài liệu về kế hoạch công việc và ngân sách năm (AWPB) cho các giai đoạn của Dự án; theo dõi tình hình thực hiện Dự án, giám sát đánh giá tiến độ các kết quả đạt được.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Trưởng ban - Chủ tịch UBND tỉnh ký; sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các văn bản do Phó Trưởng ban ký.

D.L

 

Các tin tức khác