Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 06/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2020 (Ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo gồm 34 thành viên,  trong đó có 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban và 28 ủy viên.

Ban Chỉ đạo tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 725/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 - 2020.

 

D.L

Các tin tức khác