Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng

Ngày 06/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng gồm 28 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban, 3 phó trưởng ban và 24 ủy viên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 465/QĐ-UBND ngày 5/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng.

 

D.L

Các tin tức khác