Kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Cao Bằng

Ngày 08/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Cao Bằng gồm 23 người. Trong đó Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang; Phó Trưởng ban Thường trực là ông Hoàng Văn Hữu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Trưởng Ban là ông Đàm văn Diện, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ban Tuyển sinh quân sự có nhiệm vụ chỉ đạo và thực hiện công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn tỉnh, tiến hành kiểm tra, sơ tuyển, báo dự thi, báo thi, thẩm tra hồ sơ, lý lịch và sức khỏe; tổ chức bàn giao hồ sơ và các thí sinh được báo vào học đúng quy định.

Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh. Quy chế làm việc và kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tuyển sinh quân sự do cơ quan Thường trực tham mưu do Trưởng ban Tuyển sinh quân sự ký ban hành. Ban Tuyển sinh quân sự  tỉnh sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Trưởng ban ký; sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đối với các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký.

D.L

Các tin tức khác