Kiện toàn khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng năm 2018

Ngày 06/4, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc kiện toàn khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện có 17 khối, cụm thi đua với 137 thành viên, trong đó 11 khối thi đua các sở, ban, ngành; cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hôi - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp. 4 khối thi đua các doanh nghiệp, hợp tác xã. 2 cụm thi đua các huyện, thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 463/QĐ-UBND gày 19/4/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn các khối giao ước thi đua của tỉnh Cao Bằng.

 

 

D.L

 

Các tin tức khác