Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng

Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng gồm 5 người. Trong đó Bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch hội đồng. Bà Hoàng Tố Quyên, Giám đốc Sở Tài chính , kiêm Giám đốc quỹ là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên gồm: Ông Chu Đức Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Vũ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Lưu Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.    

Các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn: Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách từ các nguồn thu từ đất và các nguồn vốn khác giao cho Quỹ theo quy định của pháp luật; Được sử dụng con dấu của quỹ và bộ máy điều hành nghiệp vụ của Quỹ để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Quỹ; Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các thành viên của Ban kiểm soát theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát; Quyết định ứng vốn và thực hiện chi hỗ trợ theo quy định tại Điều lệ của Quỹ...

 

 

D.L

Các tin tức khác