Kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 3/2015, ước đạt 943 nghìn USD

Theo số liệu từ Cục thống kê tỉnh, kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 3/2015, ước đạt 943 nghìn USD. Trong đó, Kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2015 ước đạt 143 nghìn USD, tăng 17,12% so với tháng trước và giảm 29,53% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2015 ước đạt 800 nghìn USD, so với tháng trước bằng 82,88%.

a8-1421864822_660x0

Hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Phục Hòa) được vận chuyển sang Trung Quốc bằng xe thồ

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2015 ước đạt 143 nghìn USD, tăng 17,12% so với tháng trước và giảm 29,53% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.495,9 nghìn USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế tư nhân đạt 1.492,1 nghìn USD, tăng 81,76%; khu vực kinh tế tập thể đạt 3,8 nghìn USD.  Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế tư nhân chiếm 99,74% tổng kim ngạch xuất khẩu, khu vực kinh tế tập thể chỉ chiếm tỷ trọng 0,26%.

Các mặt hàng xuất khẩu trong quý I gồm có: kim loại thường khác và sản phẩm đạt 1.161,4 nghìn USD, chiếm 77,64% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu; quặng và khoáng sản khác đạt 129,7 nghìn USD, chiếm 8,7%; sản phẩm mây, tre, cói, thảm đạt 63,4 nghìn USD, chiếm 4,2%; gỗ đạt 3,8 nghìn USD, chiếm 0,25% và một số loại hàng hóa khác đạt 137,6 nghìn USD, chiếm tỷ trọng 9,21%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2015 ước đạt 800 nghìn USD, bằng 82,88% so với tháng trước. Tính chung kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý I ước đạt 4.503,9 nghìn USD, tăng 524,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực kinh tế tư nhân đạt 2.517,4 nghìn USD, chiếm 55,89% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu và tăng 265,26%; khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.986,5 nghìn USD, chiếm 44,11%.

Kim ngạch nhập khẩu quý I năm nay tăng cao so với cùng kỳ, chủ yếu tăng ở các mặt hàng như: máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 3.224 nghìn USD, chiếm 71,58% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 599,05% so với cùng kỳ năm trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,5 nghìn USD, chiếm 0,14%, giảm 24,42%; hàng hóa khác đạt 756,9 nghìn USD, chiếm 16,81%, tăng 201,07%. Các mặt hàng mới nhập trong quý I năm nay: vải các loại đạt 397 nghìn USD, chiếm 8,81% tổng kim ngạch nhập khẩu; kim loại thường khác đạt 94,5 nghìn USD, chiếm 2,1% và sản phẩm từ cao su đạt 25 nghìn USD, chiếm 0,56%.

KC-DL