Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn Nhà đầu tư (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn Nhà đầu tư  (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Sau khi mở thầu, Nhà đầu tư có trách nhiệm làm rõ HSDST, HSDT,HSĐX theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp HSDST của Nhà đầu tư thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu Nhà đầu tư làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu Nhà đầu tư phát hiện HSDST, HSDT thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Nhà đầu tư (trường hợp đối với HSDT, Nhà đầu tư được chấp nhận thay đổi tư cách) được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Nhà đầu tư để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDST, HSDT.

Cách thức thực hiện

bằng văn bản.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị làm rõ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp.

 

Thời  hạn giải quyết

Chưa quy định.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bên mời thầu, Nhà đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Không.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

 

Phí, lệ phí

Không.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản làm rõ HSDST, HSDT, HSĐX.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

 

 

Mức độ: