Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMST, HSMT đến bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

Cách thức thực hiện

Việc làm rõ HSMST, HSMT được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

- Gửi văn bản làm rõ cho các Nhà đầu tư đã nhận HSMST, đã mua HSMST, HSMT.

- Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMST, HSMT mà các Nhà đầu tư chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMST, HSMT gửi cho các Nhà đầu tư đã mua HSMST, HSMT.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị làm rõ HSMST.

- Tài liệu khác có liên quan.        

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

 

Thời  hạn giải quyết

- Đối với làm rõ HSMST: Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

- Đối với làm rõ HSMT: Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 7 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 15 ngày (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bên mời thầu

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

 

Phí, lệ phí

        Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định sửa đổi, Văn bản làm rõ HSMST, HSMT.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư.

 

 

 

Mức độ: