Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước

Ngày tháng VB: 
11/9/2017
Số/ký hiệu: 
239/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: Tài Nguyên & Môi trường, Công thương, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB