Làm việc với Công ty cổ phần MILTON để Nhà đầu tư báo cáo về phương án đầu tư xây dựng Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc

Ngày tháng VB: 
11/8/2017
Số/ký hiệu: 
199/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: XD, GTVT, KH&ĐT, TC, TN&MT, VHTT&DL, NgV; Bộ CH BDDBP tỉnh; UBND huyện Trùng Khánh; Cty cổ phần Milton; Báo CB; Đài PT&TH CB