Làm việc với Lãnh đạo huyện Trùng Khánh về việc tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh gắn với Liên hoan hát then đàn tính tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
11/8/2017
Số/ký hiệu: 
198/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: VHTT&DL, KH&ĐT, TC, NgV, XD, TN&MT, TT&TT; Bộ CH BĐBP tỉnh; Ban QL DA ĐT XD các công trình và công nghiệp; Báo CB; Đài PT&TH CB; Huyện ủy và UBND huyện Trùng Khánh