Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Của Văn phòng UBDN tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo QĐ số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng hoặc email: trang214@gmail.com

Đính kèmDung lượng
PDF icon 22-cv-vp.pdf1.77 MB