Lấy ý kiến dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc email: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn

Đính kèmDung lượng
Tập tin So TP.rar310.36 KB