Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ: số 062 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
Tập tin Ban DT.rar17.86 KB