Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư dự thảo hợp đồng;

- Chủ đầu tư niêm yết thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện truyền thông cấp xã, các nơi sinh hoạt cộng đồng;

- Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ quan tâm nhận dự thảo hợp đồng để nghiên cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ năng lực;

- Chủ đầu tư xem xét, đánh giá, đàm phán và ký kết hợp đồng.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan của chủ đầu tư.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Dự thảo hợp đồng;

- Bảng thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu;

- Hồ sơ năng lực.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.

 

Thời  hạn giải quyết

          Không có

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chủ đầu tư.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

             Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

             Không

Phí, lệ phí

     Miễn phí

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Kết quả lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, nhóm thợ.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương được coi là có tư cách hợp lệ để tham gia thực hiện các gói thầu quy định tại Điều 27 của Luật Đấu thầu khi người dân thuộc cộng đồng dân cư hoặc tổ, nhóm thợ hoặc các hội viên của tổ chức đoàn thể sinh sống, cư trú trên địa bàn triển khai gói thầu và được hưởng lợi từ gói thầu;

- Người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ lựa chọn để thay mặt cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ ký kết hợp đồng. 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 

 

 

Mức độ: