Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu;

- Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các Nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm phát hành HSMT, HSYC, thời gian đóng thầu, mở thầu.

- Trường hợp không áp dụng sơ tuyển, việc mời thầu được thực hiện theo quy định sau đây: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

 

Cách thức thực hiện

  - Thư mời thầu: gửi trực tiếp đến Nhà đầu tư trong danh sách ngắn;

  - Thông báo mời sơ tuyển, mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Thư mời thầu.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định.

 

Thời  hạn giải quyết

          Không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

         Bên mời thầu

Đối tượng thực hiện TTHC

         Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu 10, mẫu 11, mẫu 13, mẫu 14 tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

Phí, lệ phí

300.000 đồng/gói/thứ tiếng (chưa bao gồm 10% VAT – Phụ lục III Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

               Thư mời thầu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không có.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư;

- Thông tư  liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Chính Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 10.doc53.5 KB

Mức độ: