Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên Hệ thống ngay sau thời điểm mở thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp HSDT/HSĐX, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp HSDT/HSĐX thì Bên mời thầu mở thầu ngay.

- HSDT/HSĐX nộp trước thời điểm đóng thầu sẽ được mở thầu trên Hệ thống, cụ thể như sau:

a) Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

b) Chọn gói thầu cần mở theo số TBMT/TBMCH;

c) Sử dụng khóa bí mật của gói thầu để giải mã HSDT/HSĐX trừ HSDT/HSĐX của nhà thầu có văn bản rút HSDT/HSĐX gửi đến Bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

- Biên bản mở thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn không quá 02 giờ sau thời điểm đóng thầu.

 

Cách thức thực hiện

Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Hồ sơ

Hồ sơ dự thầu nộp trước thời điểm đóng thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Ngay sau thời điểm đóng thầu

Cơ quan thực hiện TTHC

Bên mời thầu

Đối tượng thực hiện TTHC

Bên mời thầu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Phí, lệ phí

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Biên bản mở thầu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chỉ mở các HSDT/HSĐX nộp trước thời điểm đóng thầu.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2016 quy định chi tiết chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

 

 

 

Mức độ: