Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN năm 2014

BHXH tỉnh đã có Công văn số 03/BHXH-PT ngày 6/1/2014 về việc thông báo mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và mức lương tối thiểu vùng năm 2014.

 
        Người lao động nộp hồ sơ thanh toán chế độ tại BHXH tỉnh.    

Theo đó, từ ngày 1/1/2014, người tham gia BHXH, BHYT và BHTN có mức đóng như sau: Mức đóng BHXH bằng 26%; mức đóng BHYT bằng 4,5% và bảo hiểm thất nghiệp bằng 3% so với tiền lương, tiền công tháng của người lao động. Trong mức quy định trên, người lao động có mức đóng BHXH bằng 8%, BHYT bằng 1,5% và bảo hiểm thất nghiệp là 1% so với mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động. Cùng đó, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm cho người lao động với mức 18% đối với bảo hiểm xã hội, 3% đối với BHYT và 1% đối với bảo hiểm thất nghiệp so với mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động.

Đối với mức lương tối thiểu vùng thực hiện theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động áp dụng từ ngày 1/1/2014, cụ thể: Mức 2.100.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt đông trên địa bàn Thành phố (thuộc vùng III). Mức 1.900.000 đồng/tháng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn còn lại (thuộc vùng IV).

Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức lương để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với lao động đã qua đào tạo, học nghề mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; đối với người lao động làm nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm mức tiền lương phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Các đơn vị sử dụng lao động căn cứ mức đóng trên thực hiện và phối hợp điểu chỉnh.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác