Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban Quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban Quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện

Hồ sơ

a) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản: - Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất (bản chính). - Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư) (bản sao). - Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). - Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư làm cơ sở để được Nhà nước cho thuê đất (bản sao): 01 bản

b) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư: - Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính). - Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao). - Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao). - Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). - Chứng từ chứng minh đã giải ngân được tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong 03 năm đối với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao). - Giấy tờ chứng minh sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 500 người trở lên có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền trên địa bàn thực hiện dự án với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định điểm d khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao): 01 bản

c) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động: - Đơn đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản chính). - Văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư về thời gian tạm ngừng hoạt động của dự án (bản chính). - Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao): 01 bản

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất

Cơ quan thực hiện TTHC

Ban Quản lý các khu Kinh tế

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cho tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: