Năm 2018: toàn tỉnh có 127 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo thống kê của Sở Tư pháp tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh có 127 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó Thành phố Cao Bằng có 4/11 xã, phường; các huyện Thông Nông có 11/11 xã, thị trấn; Bảo Lạc 12/17 xã, thị trấn; Quảng Uyên 5/17 xã; Hòa an 14/21 xã, thị trấn; Trùng Khánh 14/20 xã, thị trấn; Thạch An 12/16 xã; Trà Lĩnh 10/10 xã, thị trấn; Hà Quảng 11/19 xã; Phục hòa 06/9 xã; Nguyên Bình 16/20 xã; Hạ Lang 12/14 xã, thị trấn.

 

dan-tiep-can-cong-khai-van-ban-phap-luat_0

Ảnh minh họa.

72 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 7/11 xã, phường của Thành phố Cao Bằng; các huyện Quảng Uyên 12/17 xã, thị trấn; Trùng Khánh 6/20 xã; Hạ Lang 02/14 xã; Phục Hòa 03/9 xã, thị trấn; Thạch An 4/16 xã, thị trấn; Hòa An 07/21 xã;  Hà Quảng 8/19 xã, thị trấn; Nguyên Bình 04/20 xã, thị trấn; Bảo Lạc 05/17 xã; Bảo Lâm 14/14 xã, thị trấn.

Việc tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở có vai trò quyết định đến hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.  Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã.

Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018 (Tải tệp đính kèm).

 

Dương Liễu

Các tin tức khác